Εικόνα skype απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh

2nd Meeting

he second meeting of  Digi-Orch partners was held online due to COVID19 restrictions.

The topics of discussion were:

All stakeholders participated.