Εικόνα 1 skype απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh 1η συνάντηση

1st Meeting

he first meeting of  Digi-Orch  project was held online due to COVID19 restrictions.

The topics of discussion were about:

Συμμετείχαν όλοι οι φορείς