Εικόνα 22 zoom απόσπασμα παρουσίασης ομάδας εργασίας DigiOrh 3η συνάντηση

3rd Meeting

T  he third meeting of Digi-Orch partners, were held online due to COVID 19 restrictions.

The topics of discussion were:

All partners were participated.