Μεθοδολογία

Home / Μεθοδολογία
img

Μεθοδολογία

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις αποτελείται από επτά (7) ενότητες εργασίας με εικοσιένα (21) παραδοτέα.
Τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα για την ανάπτυξη και την επίδειξη του τελικού πρωτοτύπου θα συλλεχθούν, θα ταξινομηθούν και θα επιλεγούν από το ΚΩΘ με βάση τις προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν.
Για την κωδικοποίησή του χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα και μορφότυπα.
Η δόμηση και τεκμηρίωση κάθε μονάδας περιεχομένου θα γίνεται σύμφωνα με κοινά αποδεκτούς τύπους περιεχομένου και πρότυπα μεταδεδομένων.
Τα βασικά τμήματα του συστήματος είναι η βάση δεδομένων, το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου και το σύστημα παρουσίασης περιεχομένου.

Φάση 1

Ανάπτυξη του συστήματος ανάλυσης αναγκών χρηστών, τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή.

Φάση 2

Συλλογή δεδομένων ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων.

Φάση 3

Διάχυση αποτελεσμάτων, δημοσιοποίηση σε επιστημονικά συνέδρια, ιστοχώρους και κοινωνικά δίκτυα.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάλυση αναγκών των χρηστών, αναλυτικός σχεδιασμός συστήματος, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος και των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.1 Αναφορά 1ης αξιολόγησης με τις ανάγκες των χρηστών, που θα καταγραφούν με μια προκαταρκτική αξιολόγηση (front-end evaluation)
Π1.2 Αναφορά με τον αναλυτικό προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και τον σχεδιασμό του συστήματος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π2.1.1 Αναφορά με τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν και τους λόγους που επιλέχθηκαν
Π2.2.1 Αναφορά περιγραφής βάσης δεδομένων και των διεπαφών
Π2.3.1 Ιστοσελίδα - μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Pamphlet και banner έργου - Εξαμηνιαία Newsletters

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1: Συλλογή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα.
2.2: Ψηφιοποίηση, επεξεργασία της πληροφορίας που θα χρησιμοποιηθεί από το σύστημα και δημιουργία βάσης δεδομένων.
2.3: Ενέργειες διάχυσης: Ανάπτυξη ιστοσελίδας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Newsletters – Pamphlet – Banner). Δημοσιοποίηση και διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων μέσω της ιστοσελίδας και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επαφών των εταίρων.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και ανάπτυξη των modules του συστήματος και των αντίστοιχων διεπαφών.
3.1: Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, των αλγορίθμων και εφαρμογής διεπαφών επαυξημένης πραγματικότητας.
3.2: Εφαρμογή και αξιολόγηση αρχικού πρωτοτύπου.
3.3: Ενέργειες διάχυσης: προετοιμασία, συγγραφή και δημοσίευση άρθρων ή και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά και ειδησεογραφικά μέσα (Ελλάδα και εξωτερικό).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π3.1.1 Αναφορά περιγραφής - Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Π3.1.2 Αναφορά περιγραφής - Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Π3.2.1 Αναφορά περιγραφής αλγορίθμων και διεπαφών επαυξημένης πραγματικότητας
Π3.3.1 Δημοσιεύσεις

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π4.1.1 Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
Π4.2.1 Εφαρμογή - Αναφορά 3ης αξιολόγησης

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

4.1: Διορθωτικές ενέργειες με διαχείριση και διόρθωση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την αρχική εφαρμογή.
4.2: Eφαρμογή τελικού πρωτοτύπου και έλεγχοι ορθής λειτουργίας του συστήματος στον χώρο των συναυλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ.

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργία τελικού πρωτοτύπου στους χώρους των συναυλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ. Η πιλοτική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα πολιτισμού σε ικανό αριθμό επισκεπτών.
5.1: Διορθωτικές ενέργειες.
5.2: Πιλοτική εφαρμογή, επίδειξη τελικού πρωτοτύπου. Τελική αξιολόγηση Έλεγχοι ορθής λειτουργίας του συστήματος στους χώρους των συναυλιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ.
5.3: Ενέργειες διάχυσης: προετοιμασία, συγγραφή και δημοσίευση άρθρων, Workshop, Ημερίδα Συγγραφή και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και ειδησεογραφικά μέσα (Ελλάδα και εξωτερικό). Διοργάνωση workshop. Διοργάνωση Ενημερωτικής ημερίδας.
5.4: Εκμετάλλευση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων του έργου. Επιχειρηματικό σχέδιο. Συμφωνία κατανομής των πνευματικών δικαιωμάτων των αποτελεσμάτων του Έργου, των υποχρεώσεων των εταίρων, της παραγωγής και διάθεσης του συστήματος. Ανάλυση αγοράς, ανάπτυξη στρατηγικής του μάρκετινγκ, κατάρτιση σχεδίου διάθεσης του συστήματος.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π5.1.1 Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
Π5.2.1 Έκθεση αποτελεσμάτων των ελέγχων και της Τελικής αξιολόγησης (4η αξιολόγηση)
Π5.3.1 Δημοσιεύσεις
Π5.3.2 Workshop
Π5.3.3 Eνημερωτική Ημερίδα
Π5.4.1 Επιχειρηματικό σχέδιο και συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης